Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Valentina Martać, master defektolog-tiflolog

  • Viva Verbum
  • Valentina Martać, master defektolog-tiflolog
valentina_martac
Valentina Martać, master defektolog-tiflolog
,
  • Specijalnost Tiflolog
  • Diploma Master defektolog - tiflolog
  • Radno iskustvo 5
  • Obuke „Procena i rehabilitacija vida“ (osnovni i napredni nivo), (Dnevni centar za rehabilitaciju „Mali dom“, Zagreb, 20021.), „Bazalna stimulacija“ (osnovni nivo), („ASKLEPIOS“, udruženje za Bazalnu stimulaciju iz Ciriha, Beograd, 2020.), „Postupanje u radu sa neurorizičnom decom“ , (Edukacijski centar „Mali dom“, Zagreb, 2022.), „Komunikacijski sustavi u radu sa decom sa višestrukim smetnjama“, (Edukacijski centar „Mali dom“, Zagreb. 2023.).
  • Dostupnost Ponedeljak - Subota

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju upisala je 2015. godine, studijski program Defektologija, modul Smetnje i poremećaji vida, dok master akademske studije na istom modulu završava 2020. godine. Na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju trenutno je angažovana na poziciji asistenta u nastavi na predmetima na osnovnim studijama „Metodika predškoskog rada sa slepom i slabovidom decom“, „Osnovi tiflologije“, „Procena senzomotoričkih funckija- procena vida“, kao i na master studijama „Igra u rehabilitaciji dece sa senzomotoričkim smetnjama i poremećajima“ i „Rana intervencija dece sa oštećenjem vida“. Autor i koautor je 11 stručnih radova.
Doktorand na studijskom programu Defektologija, Univerziteta u Beogradu, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
Svoje profesionalno iskutvo sticala je tokom pet godina kroz praksu, radeći sa decom sa oštećenjem vida i višestrukim smetnjama. Posebno je usmerena na rehabilitaciju cerebralnog oštećenja vida (CVI) kod prevremeno rođene dece i dece sa višestrukim smetnjama, kao i ranu intervenciju i stimulaciju ranog razvoja riziko dece. Svoje veštine je obogaćivala je takođe kroz volonterski rad u centrima za rehabilitaciju (IST centar, Dečiji osmeh – Novi Sad), kao i u Ranoj intervenciji pri školi za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović“ u Zemunu.
Radi kao saradnik i konsultant u Specijalnoj bolnici za oftalmologiju „Prof. dr Džinić“ u Novom Sadu.
U centru Viva Verbum radi procenu i rehabilitaciju dece sa cerebralnim oštećenjem vida, stimulaciju ranog razvoja, ranu intervenciju kod riziko dece i dece sa oštećenjem vida.