Iako često viđamo decu koja umeju da pišu sa pet godina a neka i ranije, roditelji se pitaju kada je zapravo optimalno da dete počne da uči slova.

Kada i da li će dete pokazati interes za slova i pisanje  zavisi od deteta do deteta i  individualna je stvar. Na uzrastu pre pete godine dete slovo percipira kao piktogram (sliku) i u stvari ga imenuje. Ono još uvek (sem u izuzetnim slučajevima) nema razvijenu fonemsku svesnost, te stoga i  imenuje slovo.

Da bi dete počelo da piše slova, osim njegovog interesa,  potrebno je da su ispunjeni određeni preduslovi, a to su: razvijena vizuelna pažnja i vizuoperceptivne sposobnosti, uredna vizuomotorna koordinacija, adekvatna  auditivna pažnja i percepcija, zreo mišićni tonus šake koji je i preduslov za pravilno držanje olovke, kao i postojanje fonemsko fonološke svesnosti

Vizuomotorna koordinacija  jeste sposobnost oka da prati pokrete ruke, u ovom slučaju šake dok dete ispisuje slova.

Vizuelna pažnja je sposobnost da se fokusiramo na detalje na slici dovoljno dugo da bismo uz pomoć vizuoperceptivnih sposobnosti obradili ono što vidimo i dodelili mu smisao, tj. značenje.

Auditivna pažnja je sposobnost da se fokusiramo na  auditivni stimulus dovoljno dugo da bismo ga prepoznali i obradili , tj razumeli što predstavlja auditivnu percepciju.

Fonološka i fonemska svesnost zapravo predstavlja  sposobnost da  se prepozna i opazi rečenica kao celina, reči kao delovi te celine (fonološka svesnost) i  glasovi koji sačinjavaju reči (fonemska svesnost).

Razvoj analize i sinteze glasova u rečima razvija se tokom predškoloskog uzrasta i osnov je za uspešno savladavanje čitanja i pisanja.

Analiza glasova u reči podrazumeva sposobnost da se reč “rastavi“ na glasove koji je sačinjavaju, dok je sinteza suprotan proces, odnosno sposobnost da se pojedinačni glasovi generišu u celinu i prepoznaju kao reč.

Proces razvoja analize i sinteze u rečima kod dece započinje sa 5,5 godina i završava se pred polazak u školu sa 6 godina.

Mišićni tonus treba da je zreo što bi praktično značilo da dete ume da pravilno drži olovku i pokreće je iz zgloba bez nuskretnji.

Tim našeg Centra odlučio je da napravi praktične vežbe za usvajanje grafomotorne šeme slova koje će biti potkrepljene i video materijalom radi lakšeg učenja.

Srećno!

 

Vezba1

Vezba2

Vezba3

Vezba4

Vezba5