Razvojna disfazija je razvojni jezički poremećaj, odnosno poremećaj sposobnosti da se razume, struktuira i izrazi jezička misao. Istovremeno je udružena sa nepravilnim izgovorom velikog broja glasova (dislalia), teškoćama u pamćenju reči, nepravilnom upotrebom gramatičkih oblika (agramatizam) i opštom sposobnošću verbalnog izražavanja.

Najveći broj dece da razvojnom disfazijom ima uredan sluh, ovakva deca dobro čuju. Deficit se javlja na nivou  auditivne percepcije i obrade auditivnog signala, tj. sposobnosti da se  adekvatno obradi primljeni zvučni signal.  Neadekvatna obrada dovodi do neadekvatne artikulacije, tj. nepravilnog izgovora glasova.

Kada je reč o patološkom izgovoru najčešće su distorzije (dete izgovara glas ali je izmenjen), supstitucije (dete prilikom izgovora zamenjuje glas nekim drugim glasom) i omisije (potpuni nedostatak glasa).

Osim teškoća u artikulaciji, klinička slika obuhvata i :

  • teškoće u verbalnom pamćenju, otežanom zadržavnju primljenih verbalnih informacija i njihovoj reprodukciji.
  • teškoće u praćenju redosleda, glasova u rečima i reči u rečenicama.
  • morfološke i gramatičke teškoće koje podrazumevaju otežano formiranje gramatičkih kategorija i pojmova (usvajanje jednine i množine, zamenica, roda, glagolskih vremena,reči sa prefiksima i sufiksima, predloga, priloga , padežnih nastavaka..itd).
  • sintaksički i leksički deficit rečenica je agramatična, sa nepravilnim redosledom reči u njoj, detetov rečnik je oskudan, ono raspolaže nedovoljnim brojem pojmova. Teško formira upitne i odrične rečeničke oblike.
  • semantički i pragmatički deficit se ogleda u otežanom usvajanju značenja reči , posebno apstraktnih pojmova, kao i teškoći učestvovanja, praćenja i razumevanja konverzacije.

Spontanim razvojem disfazična deca nisu u stanju da ovladaju složenijim jezičkim strukturama.

Razvojna disfazija uvek zahteva tretman i rezultati su  utoliko bolji, ukoliko je sproveden na što ranijem uzrastu.

.