Da bi dete naučilo pravilno da čita i piše potrebno je da ima razvijenu fonemsko fonološku svesnost, tj . sposobnost da prepozna i opazi rečenicu kao celinu, reči kao delove te celine(fonološka svesnost) i na kraju glasove koji sačinjavaju reči (fonemska svesnost).
Razvoj analize i sinteze glasova u rečima razvija se tokom predškoloskog uzrasta i osnov je za uspešno savladavanje čitanja i pisanja.
Analiza glasova u reči podrazumeva sposobnost da se reč “rastavi “ na glasove koji je sačinjavaju, dok je sinteza suprotan proces,odnosno sposobnost da se pojedinačni glasovi generišu u celinu i prepoznaju kao reč.
Proces razvoja analize i sinteze u rečima kod dece započinje sa 5,5 godina i završava se pred polazak u školu sa 6 godina. To praktično znači da bi dete sa 5,5 godina (odstupanja koja podrazumevaju nekoliko meseci se tolerišu) trebalo da može da odredi prvi i poslednji glas u rečima, kao i da prebroji koliko je glasova u reči.
Vežbe koje slede mogu se raditi na nekoliko načina i predviđene su za uzrast od 5,5 do 6,5 godina.
Dete koje zna da piše (neka deca to znaju i u predškolskom uzrastu) može da upiše glas u prazno polje, deca školskog uzrasta će to svakako moći. Za decu koja ne znaju slova postavljena je slika i ona će se oslanjati na auditivni kanal, tj na slušanje. Dakle, dete će na osnovu reči koju je čulo ili imenovalo, usmeno uraditi zadatak, tj. odrediti mesto glasa u rečima.

Nadamo se da će vežbice koje smo postavili biti korisne kao ideje za rad sa vašim mališanima.
Želimo vam uspešno i zabavno učenje!
Vaš VivaVerbum Tim

vežba1

vežba2

vežba3

vežba4

vežba5