Da bi dete naučilo pravilno da čita i piše potrebno je da ima razvijenu fonemsko fonološku svesnost, tj . sposobnost da prepozna i opazi rečenicu kao celinu, reči kao delove te celine(fonološka svesnost) i na kraju glasove koji sačinjavaju reči (fonemska svesnost).
Razvoj analize i sinteze glasova u rečima razvija se tokom predškoloskog uzrasta i osnov je za uspešno savladavanje čitanja i pisanja.
Analiza glasova u reči podrazumeva sposobnost da se reč “rastavi “ na glasove koji je sačinjavaju, dok je sinteza suprotan proces,odnosno sposobnost da se pojedinačni glasovi generišu u celinu i prepoznaju kao reč.
Proces razvoja analize i sinteze u rečima kod dece započinje sa 5,5 godina i završava se pred polazak u školu sa 6 godina. To praktično znači da bi dete sa 5,5 godina (odstupanja koja podrazumevaju nekoliko meseci se tolerišu) trebalo da može da odredi prvi i poslednji glas u rečima, kao i da prebroji koliko je glasova u reči.
Vežbe koje slede mogu se raditi na nekoliko načina i predviđene su za uzrast od 5,5 do 6,5 godina.
Dete koje zna da piše (neka deca to znaju i u predškolskom uzrastu) može da upiše glas u prazno polje, deca školskog uzrasta će to svakako moći. Za decu koja ne znaju slova postavljena je slika i ona će se oslanjati na auditivni kanal, tj na slušanje. Dakle, dete će na osnovu reči koju je čulo ili imenovalo, usmeno uraditi zadatak, tj. odrediti mesto glasa u rečima.

Drugi tip vežbi u kojima je zadata rečenica odnosi se na fonološku svesnost, odnosno na osvešćivanje delova rečenice tj. reči koje ju čine. Deca koja znaju da čitaju, moći ce da označe reč na papiru, dok za decu mlađeg uzrasta zadatak može biti da dok ponavlja rečenicu koju je čulo pljeska rukama  prilikom svake izgovorene reči. Na taj način postaje svesno da je svaka reč jedna celina.

Želimo vam uspešno i zabavno učenje!

Vaš Viva Verbum tim!

vežba1

vežba2

vežba3

vežba4

vežba5