Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Logoped

Logoped

Logoped je stručnjak koji se bavi svim aspektima govora i jezika, pre svega detekcijom, dijagnostikom, prevencijom i tretmanom dece i odraslih sa poremećajima verbalne komunikacije.

Osim rane detekcije i dijagnostike, Logopedski centar Viva Verbum se bavi i:

1. rehabilitacijom različitih govorno-jezičkih poremećaja kod dece i odraslih , u koje spadaju:
• alalija
• dislalija
• razvojna disfazija
• mucanje
• afazija
• disleksija
• disgrafija
2. testiranjem dece za upis u školu,
3. podrškom u učenju i savetodavnim radom sa roditeljima u cilju njihovog osposobljavanja za pružanje adekvatne pomoći deci u tom procesu.

KADA KOD LOGOPEDA?

Da bismo prepoznali trenutak kada potražiti pomoć stručnjaka,potrebno je da znamo koje su karakteristike urednog govorno-jezičkog razvoja kod dece.

OD ROĐENJA DO 3. MESECA

• okreće glavu prema izvoru zvuka
• pokazuje strah od iznenadnih jakih zvukova, reaguje plačem
• smeje se kad mu se majka približi
• kad plače smiruje ga majčin glas
• produkuje glasove, guče

OD 3. DO 6. MESECA

• okreće se prema osobi koja govori
• uživa u vokalnoj igri sa drugim
• primećuje promenu intonacije u vašem glasu, vokalizuje
• zainteresovano je za muzičke igračke , obraća pažnju na muziku

OD 6. DO 9. MESECA

• beba brblja, proizvodi vokale (a,e,i,o,u,) u kombinaciji sa suglasnicima
• produkuje slogove (ba-ba, pa-pa…)
• imitira različite zvukove koje čuje
• menja sopstvenu intonaciju, koristi glasanje u svrhu komunikacije
• mnogo više brblja kad je neko u blizini
• pogledom prati pomeranje predmeta (gore, dole, levo,desno)
• pravi različite izraze lica, igra se jezikom i usnama

OD 9. DO 12 MESECA

• brblja, brbljanje sad podseća sve više na govor odraslih
• javlja se prva reč sa značenjem
• dete produkuje sve više reči nastalih udvajanjem istih slogova (baba, papa, mama)
• sluša i imitira neke zvukove
• usmerava pažnju na govor u svojoj okolini
• povezuje formiranu reč sa objektom (predmetom ili osobom)
• razume “daj”, “pa-pa” ..i neke jednostavne naloge
• uživa u zajedničkim igrama
• koristi i savladava gest

OD 12. DO 18. MESECA

• produkuje sve veći broj reči
• prepoznaje predmete i pojmove iz svakodnevnog okruženja
• prepoznaje nekoliko delova tela, pokušava da ih imenuje
• razume i izvršava jednostavne naloge
• koristi reč u značenju cele rečenice i počinje da formira rečenicu od dve reči (npr. „mama daj“ , „auto ide“ …)

OD 18. DO 24. MESECA

• zna svoje ime i može da odgovori na pitanje kao se zove
• koristi rečenicu koja sadrži imenicu i glagol
• koristi formu pitanja
• može da odgovara na pitanja odraslih, vodi konverzaciju
• pokazuje glavne delove tela na nalog
• rečnik sadrži do 150 reči
• sluša priče, pokazuje pojmove u slikovnicama

OD 24.DO 36. MESECA

• postavlja pitanja, radoznalo je
• uči kraće pesmice
• aktivno učestvuje u razgovoru o pričama koje mu se čitaju
• postavlja pitanja: „ko“?, „šta?“ , „gde?“
• govor je razumljiv za širu socijalnu sredinu
• koristi imenice, zamenice, množinu, odrične oblike
• izvršava dvostepeni nalog ( „uzmi kocku i stavi u kutiju“)
• rečnik je sve bogatiji i složeniji

OD 3 DO 4 GODINE

• koristi rečenicu od 3-5 reči
• razume i koristi buduće i prošlo vreme
• učestvuje u zajedničkim igrama (igre pretvaranja )
• sa 4 godine prepoznaje 3 osnovne boje
• razume funkcionalnu upoterbu predmeta
• adekvatno opisuje slike i odgovara na jednostavna pitanja u vezi sa sadržajem na slikama
• zaključuje
• broji do 5
• zna svoje ime, pol i godine

OD 4-5 GODINA

• koristi rečenicu koja sadrži do 8 reči
• broji do 5 i više
• daje odgovore vezane za funkcionalnu upotrebu predmeta
• prepoznaje i imenuje 4 osnovne boje
• razgovara o svakodnevnim situacijama i pepričava ih
• imenuje palac i pokazuje mali prst
• recituje pesmice

OD 5-6 GODINA

• pravilno koristi buduće i prošlo vreme
• prepoznaje i imenuje krug, kvadrat i trougao
• pravilno koristi sve elemente govora
• rečenica je kompletna, gramatična i adekvatna
• sve glasove izgovara jasno
• prepoznaje i imenuje sve osnovne boje
• broji do 10 i više
• izvršava trostepeni nalog
• peva pesmice i recituje duže recitacije
• rečnik proširuje i sve više usložnjava
• postavlja pitanja „kako?“ i „ zašto?“

OD 6 DO 7 GODINA

• dete je ovladalo pojmom broja
• rečenica sadrži 6-8 i više reči
• prepoznaje slova i brojeve
• broji do 20 i unazad
• može da definiše jednostavne pojmove
• prepoznaje levo-desno na sebi i drugome
• može da nabroji dane u nedelji i godišnja doba i objasni razliku između njih
• sa 7 godina dete treba da je ovladalo analizom i sintezom reči koje sadrže do 5 glasova
• prepoznaje i imenuje sve delove tela
• dete na ovom uzrastu je sposobno da prepriča dužu priču koju je čulo, kao i da izmisli priču

Ukoliko vaše dete ne ispunjava navedene govorno-jezičke norme, tj. pokazuje odstupanja od istih važno je obratiti se logopedu na vreme, jer je pravovremena intervencija od izuzetnog značaja za uspešnost tretmana.

Usluge