Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Neuropsiholog

Neuropsiholog

Neuropsihologija je nauka koja proučava ponašanje ljudi, psihološke procese i funkcije i povezuje ih  sa moždanim strukturama koje su za njih odgovorne.

Posebno mesto zauzima  u dijagnostici različitih moždanih  oštećenja koja dovode do promena u mentalnim procesima, a  koji se manifestuju na bihejvioralnom planu, na primer kao različite promene u ponašanju, pažnji, memoriji itd.

Neuropsihološka rehabilitacija u centru Viva Verbum se sprovodi nakon primene baterije neuropsiholoških testova i tehnika, sa ciljem da se što je moguće više ili potpuno restituišu kognitivne funkcije osobe, u zavisnosti od prirode i težine moždanog oštećenja.

Neuropsihološka rehabilitacija sprovodi se kod onih osoba koje zbog određenog moždanog oštećenja ili stanja imaju ispade na polju:

pažnje
koncentracije
pamćenja
mišljenja
vremensko-prostorne orijentacije
konstruktivnih funkcija
govora i jezika
egzekutivnih funkcija

Neke od bolesti ili stanja kod kojih rehabilitacija daje značajne rezultate su : Alchajmerova  i Parkinsonova bolest, demencije, afazije, traume glave različite etiologije, epilepsije…