Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Tiflolog

Tiflolog

Oblast rada tiflologa-defektologa jeste rad sa decom i odraslima sa oštećenjem vida, odnosno sa slepim i slabovidim osobama. Pored same procene vizuelnog funkcionisanja osobe, tiflolog kreira individualne adaptacije u okruženju (nastavi, vrtiću, prostoru kod kuće, poslovnom prostoru)  i ukoliko stanje dozvoljava – individualni plan (re)habilitacije vida osobe. Kod dece sa oštećenjem vida, nakon detaljne procene, tiflolog može sprovoditi edukaciju na Brajevom pismu ili edukaciju za upotrebu prilagođenog materijala. Kada se radi o deci ranog uzrasta, tiflološki tretman sastoji se od niza igrovnih aktivnosti kroz koje se podstiče razvoj vizuelnih, vizuperceptivnih, vizumotornih i vizuokognitivnih veština. U slučaju težeg oštećenja vida, rad je usmeren na upotrebu kapaciteta svih drugih čula za upoznavanje okoline i pripremanje za učenje.
Odrasle osobe kod kojih je do oštećenja vida došlo najčešće nakon moždanog udara mogu se uspešno rehabilitovati kroz pažljivo isplanirane aktivnosti za podsticanje binokularne saradnje, podsticanja veština skeniranja, pretraživanja i vežbanja i jačanja okulomotorike.
Cerebralno oštećenje vida poslednjih godina sve više dobija na značaju usled sve primetnijih specifičnih ponašanja dece sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Ova vrsta oštećenja vida nastaje usled trauma na rođenju, asfiksije, moždanog krvarenja, sepse, bakterijskih i virusnih infekcija, ali i uz kliničku sliku različitih sindroma. Ponašanje koje ukazuje na cerebralno oštećenje vida se često teško diferencira od elemenata autizma, intelektualne ometenosti i specifičnih razvojnih teškoća. Važno je kroz procenu vizuelnog funkcionisanja uraditi skrining na CVI, i samim tim isključiti mogućnost postojanja ove vrste oštećenja vida. Jedna od zanimljivosti jeste i postojanje ove vrste oštećenja vida kod dece naizgled tipične populacije kod kojih se javljaju blage teškoće u pisanju, pretraživanju materijala i usmeravanju pažnje na pisani i slikovni materijal.