Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Nevena R. Ječmenica, doc. dr, logoped

Nevena R. Ječmenica
Nevena R. Ječmenica, doc. dr, logoped
,
  • Specijalnost Logoped
  • Diploma Doktor nauka logopedije
  • Radno iskustvo 8 godina radnog iskustva
  • Dostupnost Četvrtak - Subota

Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, studijski program Logopedija u februaru 2012. godine. Po završetku osnovnih studija, upisala je master akademske studije na istom fakultetu – smer Logopedija koje je završila 2013. godine. Doktorske studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju završila je sa prosečnom ocenom 9,60. Odbranom doktorske disertacije pod nazivom ,,Metalingvistička svesnost kod dece sa razvojnim jezičkim poremećajem” u julu 2022. godine stekla je zvanje doktor nauka logopedije.
Obavezan pripravnički staž obavila je u Osnovnoj školi za decu sa smetnjama u razvoju „Anton Skala“ u Beogradu, gde je bila zaposlena do 2014. godine na radnom mestu diplomirani defektolog. Na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu od 2016. godine izabrana je za saradnika u zvanju asistenta. Za nastavnika u zvanju docenta na matičnom fakultetu izabrana je u novembru 2022. godine. Od prvog izbora u zvanje angažovana je u realizaciji nastave na predmetima: Jezički poremećaji kod dece, Motorički poremećaji govora, Osnovi jezičkih poremećaja i Smetnje u učenju (Osnovne akademske studije) i Disleksija i disgrafija (Master akademske studije).
Redovno usavršava svoja znanja iz oblasti logopedije i srodnih naučnih disciplina. U svom radu u centru primenjuje stečena znanja u cilju procene jezičkih sposobnosti i planiranja programa tretmana kod dece predškolskog i školskog uzrasta. Član je Udruženja logopeda Srbije. Izlagala je saopštenja na naučnim i stručnim skupovima i objavila je radove u naučnim časopisima i tematskim zbornicima u zemlji i inostranstvu. Do sada je objavila 67 naučnih radova. Najveći broj objavljenih i saopštenih radova direktno se odnosi na obradu istraživačkih problema iz uže naučne oblasti – Poremećaji jezika.